BONYTT

Stylist: Ylva Mazetti   ✖   Ulrikke Døvigen og Daniel Franck

Ulrikke&Daniel_05Ulrikke&Daniel_07Ulrikke&Daniel_1109NAD_8778

Ulrikke&Daniel_06Ulrikke&Daniel_03Ulrikke&Daniel_12

BONYTT

Ulrikke&Daniel_04Ulrikke&Daniel_01Ulrikke&Daniel_15NAD_9068